İşsizliğin Sosyal Maliyeti

|
Ülkemizde kü­re­sel kriz şo­ku ile ar­tan iş­siz­lik, eko­no­mi­de ya­rat­tı­ğı olum­suz et­ki­ler ya­nın­da ba­zı top­lum­sal prob­lem­le­re de ne­den olu­yor. Bu du­rum iş­siz­li­ği gi­de­rek da­ha ön­ce­lik­li bir top­lum­sal so­run ala­nı ha­li­ne dö­nüş­tü­rü­yor. İş­siz­lik so­ru­nu bu ha­liy­le as­lın­da top­lum­da sos­yal bir ba­ro­met­re ni­te­li­ğin­de.
  • Resim Yok

    TÜRKİYE, AK Parti’nin kapatıl(a)mamasının ardından bir ay geçmiş olmasına rağmen tüm “yeni dönem siyaseti” tartışmalarını tüketen bir havanın içerisine gömüldü.