SETA > Rapor |
Rapor Makedonya Siyasetini Anlama Kılavuzu

Rapor: Makedonya Siyasetini Anlama Kılavuzu

Rapor, Makedonya'daki güncel siyasetin ülkemizde daha iyi anlaşılmasına ve bu ülkeye ilişkin bundan sonra yürütülecek çalışmalara katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Türkiye ile Balkan ülkeleri arasında gerek hükümetler, gerekse toplumlar arası ilişkilerin derinleştiği günümüzde başta siyasi karar alıcılar, diplomatlar, işadamları ve STK’lar olmak üzere Türkiye’de Balkanlara bir sebeple ilgi duyan herkesin bölge ülkelerindeki siyasi yapı ve aktörleri iyi tanımalarına ihtiyaç bulunmaktadır. Zira -Yunanistan hariç- çok partili hayata 1990’lı yılların başında geçen ve demokratikleşme, liberalleşme ve Avrupalılaşma süreçleri halen devam etmekte olan bu ülkelerde siyasi yapı ve aktörlerin etki ve nüfuzu yalnızca siyaset dairesiyle sınırlı kalmamakta, ekonomik ve sosyal hayatın hemen hemen her alanına yansımaktadır. Bu bakımdan, Balkanlar ile ilgili herhangi bir alanda bir proje veya çalışmaya girişmeden evvel bu konularda en azından temel bilgilere sahip olmak esastır. Keza, ülkelerdeki siyasi gelişmeleri yorumlayabilmek ve geleceğe dair isabetli öngörülerde bulunabilmek için siyasi aktörlerin pozisyonları ile aralarındaki fikir ve çıkar çatışmalarının iyi anlaşılması gerekir.

1991 yılında Yugoslavya’dan çatışmasız bir şekilde koparak bağımsızlığını ilan eden tek ülke olmakla beraber halen Balkanların istikrar bakımından en riskli ülkelerinden biri durumundaki Makedonya’nın ele alındığı bu ciltte, ülkenin siyasi yapısı ve siyasi aktörleri ile beraber, siyaseti doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen dini-siyasi unsurlar, medya ve iş çevreleri hakkında bilgiler yer almaktadır. Bağımsızlık sonrasında Makedonya, özellikle Yunanistan ile isim konusunda yaşadığı sorunlar ülkenin iç siyasetine tesir eden en önemli meselelerden biri olmuştur. Bununla birlikte Makedon ve Arnavutlar ile yaşanan etnik mücadele de ülkedeki siyasi gündemi belirlemektedir. Ancak son yıllarda iç ve dış politikada yaşanan sorunlara rağmen karar alıcıların ekonomiyi siyasetin merkezine oturtmaya çalıştıkları görülmektedir. Hazırlamış olduğumuz bu kitap, Makedonya’daki güncel siyasetin ülkemizde daha iyi anlaşılmasına ve bu ülkeye ilişkin bundan sonra yürütülecek çalışmalara katkı sağlamayı amaçlamaktadır.