SETA > Rapor |
Rapor Kosova Siyasetini Anlama Kılavuzu

Rapor: Kosova Siyasetini Anlama Kılavuzu

Rapor, Kosova'daki güncel siyasetin ülkemizde daha iyi anlaşılmasına ve bu ülkeye ilişkin bundan sonra yürütülecek çalışmalara katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Türkiye ile Balkan ülkeleri arasında gerek hükümetler, gerekse toplumlar arası ilişkilerin derinleştiği günümüzde başta siyasi karar alıcılar, diplomatlar, işadamları ve STK’lar olmak üzere Türkiye’de Balkanlara bir sebeple ilgi duyan herkesin bölge ülkelerindeki siyasi yapı ve aktörleri iyi tanımalarına ihtiyaç bulunmaktadır. Zira -Yunanistan hariç- çok partili hayata 1990’lı yılların başında geçen ve demokratikleşme, liberalleşme ve Avrupalılaşma süreçleri halen devam etmekte olan bu ülkelerde siyasi yapı ve aktörlerin etki ve nüfuzu yalnızca siyaset dairesiyle sınırlı kalmamakta, ekonomik ve sosyal hayatın hemen hemen her alanına yansımaktadır. Bu bakımdan, Balkanlar ile ilgili herhangi bir alanda bir proje veya çalışmaya girişmeden evvel bu konularda en azından temel bilgilere sahip olmak esastır. Keza, ülkelerdeki siyasi gelişmeleri yorumlayabilmek ve geleceğe dair isabetli öngörülerde bulunabilmek için siyasi aktörlerin pozisyonları ile aralarındaki fikir ve çıkar çatışmalarının iyi anlaşılması gerekir.

2008’de bağımsızlığını ilan eden, Avrupa’nın en genç ülkesi Kosova’nın ele alındığı bu ciltte, ülkenin siyasi yapısı ve siyasi aktörleri ile beraber, siyaseti doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen dini-kültürel unsurlar, medya ve iş çevreleri hakkında bilgiler yer almaktadır. 2008 yılında Sırbistan’dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Kosova’nın 110 kadar devlet tarafından tanınmış olduğu halde Sırbistan hükümeti tarafından tanınmaması, ülkenin uluslararası toplumla bütünleşmesinin önünde önemli bir engel oluşturmaktadır. Bu sebeple Sırbistan ile ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik yürütülen müzakereler bugün ülke siyasetinin en önemli gündem maddelerinden biridir. Diğer önemli konular arasında ise devlet mekanizmaların işleyişinin sağlanması, Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşme ve ekonomik kalkınma sayılabilir. Özellikle son yıllarda oldukça çetin geçmekte olan partiler arası güç ve iktidar mücadelesi, ülkedeki siyasi aktör ve karar alıcıların bu meselelere yönelik yaklaşım ve politikalarını da etkilemektedir. Türkiye ile yakın ilişkileri bulunan ve yerli bir Türk nüfusun da yaşamakta olduğu Kosova’nın mevcut iç ve dış siyasetinin iyi anlaşılması için ülkenin siyasi yapı ve aktörleri hakkında bilgi sahibi olmaya ihtiyaç vardır. Hazırlamış olduğumuz bu kitap, Kosova’daki güncel siyasetin ve bunu belirleyen aktörlerin ülkemizde daha iyi tanınmasını ve bu ülkeye yönelik yürütülecek çalışmalara katkı sunmayı amaçlamaktadır.