SETA > Rapor |
Rapor Arnavutluk Siyasetini Anlama Kılavuzu

Rapor: Arnavutluk Siyasetini Anlama Kılavuzu

Rapor, Arnavutluk'taki güncel siyasetin ülkemizde daha iyi anlaşılmasına ve bu ülkeye ilişkin bundan sonra yürütülecek çalışmalara katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Türkiye ile Balkan ülkeleri arasında gerek hükümetler, gerekse toplumlar arası ilişkilerin derinleştiği günümüzde başta siyasi karar alıcılar, diplomatlar, işadamları ve STK’lar olmak üzere Türkiye’de Balkanlara bir sebeple ilgi duyan herkesin bölge ülkelerindeki siyasi yapı ve aktörleri iyi tanımalarına ihtiyaç bulunmaktadır. Zira Yunanistan hariç çok partili hayata 1990’lı yılların başında geçen ve demokratikleşme, liberalleşme ve Avrupalılaşma süreçleri halen devam etmekte olan bu ülkelerde siyasi yapı ve aktörlerin etki ve nüfuzu yalnızca siyaset dairesiyle sınırlı kalmamakta, ekonomik ve sosyal hayatın hemen hemen her alanına yansımaktadır. Bu bakımdan, Balkanlar ile ilgili herhangi bir alanda bir proje veya çalışmaya girişmeden evvel bu konularda en azından temel bilgilere sahip olmak esastır. Keza, ülkelerdeki siyasi gelişmeleri yorumlayabilmek ve geleceğe dair isabetli öngörülerde bulunabilmek için siyasi aktörlerin pozisyonları ile aralarındaki fikir ve çıkar çatışmalarının iyi anlaşılması gerekir.

Adriyatik kıyısında konumlanan önemli bir Balkan ülkesi olan ve çoğu bölge ülkesi gibi sancılı bir siyasal dönüşüm süreci geçiren Arnavutluk’un ele alındığı bu ciltte, ülkenin siyasi yapısı ve siyasi aktörleri ile beraber, siyaseti doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen dini-kültürel unsurlar, medya ve iş çevreleri hakkında bilgiler yer almaktadır. 1985’te Enver Hoxha’nın ölümünün ardından ülkede başlayan dönüşüm süreci, Soğuk Savaş’ın bitmesinin ardından daha da derinleşerek devam etmiştir. Ancak Enver Hoxha’nın bıraktığı siyasi ve ekonomik miras, bu sürecin hızlanması önünde önemli bir engel teşkil etmiş ve zaman zaman ülke siyasetinde istikrarsızlık ve krizler meydana getirmiştir. Son yıllarda Arnavutluk’un Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşme yolunda kat ettiği mesafeyle beraber ülkede siyasi ve ekonomik hayat hızlı bir biçimde yeniden şekillenmektedir. Hazırlamış olduğumuz bu kitap, Arnavutluk’taki güncel siyasetin ülkemizde daha iyi anlaşılmasına ve bu ülkeye ilişkin bundan sonra yürütülecek çalışmalara katkı sağlamayı amaçlamaktadır.