Muharrem Kılıç

Muharrem Kılıç

Hukuk öğrenimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamış olan Kılıç 2006’da doçentlik ve 2011’de de profesörlük kadrosuna atanmıştır. Kılıç Yükseköğretim Kurulu başkan danışmanlığı, ÖSYM başkan danışmanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu Adalet ve Güvenlik Sektör Komitesi temsilciliği, hukuk fakültesi dekanlığı, kamu hukuku bölüm başkanlığı, hukuk felsefesi ve sosyolojisi anabilim dalı başkanlığı gibi birden çok akademik ve idari görevde bulunmuştur. Hukuk felsefesi ve sosyolojisi, karşılaştırmalı hukuk kuramı, hukuk metodolojisi ve insan hakları hukuku konuları akademik ilgi alanlarını oluşturmaktadır. Akademik ilgisi doğrultusunda çok sayıda kitap, makale ve çevirilerden oluşan bilimsel yayınlar ile ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş bildirileri bulunmaktadır. Türkiye gazetesinde üç yıl süreyle köşe yazarlığı yapan Kılıç’ın birden çok ulusal yayın organında (gazete, dergi ve televizyonlarda) aktüel hukuk-politik yorumları yer almıştır. Halen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı’nda profesör öğretim üyesi ve anabilim dalı başkanı olarak görev yapmaktadır.

  • Evrensel hukuk ilkelerini dikkate alan Eylem Planı aynı zamanda uygulayıcılara yönelik bir yol haritası sunmaktadır. Nitekim hak ve özgürlükler noktasında mevzuat değişiklikleri ne kadar güçlü olursa olsun, reformların başarısının belirleyiciliği 'iyi ve doğru' uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır.
  • Öngörülebilir, izlenebilir ve ölçülebilir nitelikteki somut hedefler ve faaliyetler içeren bu plan, sorumlu idari birimleri veya uygulayıcıları belirlemek suretiyle uygulamadan kaynaklanan sorunları çözme odaklı bir perspektif ortaya koymaktadır.
  • Türkiye'de bir süredir mesleğini icra ederken şiddet eylemlerine maruz kalan sağlık çalışanlarına yönelik kamusal bir güvence talebi kamuoyunda dillendirilmektedir.
  • Adalet Bakanlığının yaklaşık bir yıllık çalışma sonrasında hazırlamış olduğu Yargı Reformu Stratejisi Belgesi 30 Mayıs 2019'da Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyu ile paylaşılmıştır. Belge, Yüksek Mahkemeler, Türkiye Barolar Birliği, hukuk fakülteleri, hakim-savcı ve avukatlar, sivil toplum örgütleri ve ilgili diğer paydaşların katılım ve katkıları ile hazırlanmıştır.
  • Anayasa tarihi açısından yüzyılı aşan bir müktesebata sahip olan Türkiye yaklaşık yarım yüzyılın üzerinde çok partili demokratik siyasal düzeni tecrübe etmektedir. Demokratik siyasal deneyimimiz süreç içerisinde vesayet düzeneği üzerinden birtakım apolitik müdahalelere maruz kalmakla birlikte, 1950'den itibaren demokrasinin asli unsuru olan "serbest" ve "dürüst" seçimler gerçekleştirilmiştir.
  • Yargıya güven ilkesi açısından Türk Yargı Etiği Bildirgesi’nin anlam ve değeri nedir? Belgenin yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının geliştirilmesine katkısı ne olacaktır? Bildirge yargıya güven ve adalet hizmetlerine yönelik memnuniyete nasıl bir katkı sunabilir?