Bu Konuda Daha Fazla

  • “Yargı Reformu Strateji Belgesi”, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Belgenin uzun süredir üzerinde çalışılıyordu. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, belgenin katılımcı bir anlayışla ve tüm tarafların katkı vereceği bir mahiyette hazırlanmasını çok önemsiyordu.

  • AK Parti iktidara geldiği 2002 yılından itibaren sürekliliğini, toplumsal talepleri iyi anlayarak her alanda buna uygun reformlar yapabilmesiyle sağlayabildi. Değişimin hızının çok arttığı bir zaman diliminde her alanda "reform yapabilme" hızı ve kapasitesi de artık çok daha önemli olmaktadır.

  • SETA Hukuk ve İnsan Hakları Araştırmaları Direktörü Cem Duran Uzun Yargı Reformu Belgesi hakkında değerlendirmede bulundu.

  • Yargı Reformu Stratejisi Belgesinin amacı, hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi ile adalet hizmetlerinin iyileştirilmesi.

  • Bu rapor, öncelikle “Yargı Reformu Strateji Belgesi”nin reform perspektifini tahlil etmektedir. Reform perspektifinin dayandırıldığı hukukun üstünlüğü, adil yargılanma hakkı, adalete güven, yargı bağımsızlığı, tarafsızlık, adalete erişim hakkı, hesap verilebilirlik, şeffaflık, memnuniyet ve verimlilik gibi ilke ve değerler üzerinden belgenin çözümlemesi yapılmıştır. Türkiye’nin yargı adaleti alanında üçüncü reform stratejilerini içeren bu belgede yer verilen temel amaçlar, somut hedefler ve faaliyetlerin kapsamı ve içeriği irdelenmiştir.