Kim Daha Sosyal (Demokrat)?

Sosyal ve demokrat sözcükleri ayrı ayrı düşünüldüğünde, üzerinde geniş kitlelerin ittifak edebileceği bir sevimliliğe sahip görünüyor. Sosyal demokrat tamlamasında da belli bir sıcaklık olmasına rağmen, “müttefik kitle” biraz daralıyor. Tamlamayı, Türkiye'deki temsilcisi CHP özeline indirgeyerek kullandığımızda ise geniş kitle-lerde soru işaretleri beliriyor. Üstelik merkez sağda kendisini konumlandıran AK Parti'nin bile zaman zaman “herkesten daha sosyal-demokrat” olduğunu dile getirmesi sosyal ve demokrat kavramlarının yeniden sorgulanmasını gerektirebilir. Zira söylem düzeyinde ve hatta uygulamada AK Parti'nin CHP'den daha demokrat olduğu rahatlıkla söylenebilir; sosyallik mevzuunda ise Baykal'ın partisinin Kasımpaşalı Erdoğan'ınkinden ileride olduğunu iddia etmek zor. Bunun açıklığa kavuşması için en azından uygulamayı görmek zorunda olmamız bile, Sosyalist Enternasyonal'den dışlanan Baykal için yenilgi sayılmalı.

Devamı

İşsizliğin Sosyal Maliyeti

Ülkemizde kü­re­sel kriz şo­ku ile ar­tan iş­siz­lik, eko­no­mi­de ya­rat­tı­ğı olum­suz et­ki­ler ya­nın­da ba­zı top­lum­sal prob­lem­le­re de ne­den olu­yor. Bu du­rum iş­siz­li­ği gi­de­rek da­ha ön­ce­lik­li bir top­lum­sal so­run ala­nı ha­li­ne dö­nüş­tü­rü­yor. İş­siz­lik so­ru­nu bu ha­liy­le as­lın­da top­lum­da sos­yal bir ba­ro­met­re ni­te­li­ğin­de.

Devamı

Vaat edilen sözlerin toplumda anlamlı olabilmesi için, vaatlerin finansal olarak da mutlaka bir karşılığının olması gerekir.

Bir mesajın/iletinin bir kaynaktan alıcıya ulaşma sürecine genel olarak iletişim, bu süreci mümkün kılan araçlara da iletişim araçları deniyor.

12 Haziran'a yaklaştıkça, liderlere ve meydanlara odaklanan siyasi tartışmalar, medyanın da ağırlıklı gündemi haline geldi.