Bir enerji depolama tesisi

Perspektif: Türkiye’nin Enerjide Gelecek Vizyonu

2020’ye girerken Türkiye’nin enerji profili nasıl şekillenmektedir? Yeni döneme dair enerji alanında hangi başlıklar öne çıkmaktadır? Enerji alanında gerçekleştirilmesi planlanan hedefler nelerdir?

Türkiye’nin son yıllarda enerji alanında katettiği me­safe adeta bir başarı hikayesidir. Mevcut enerji politi­kasını koyulan hedefler çerçevesinde şekillendiren Tür­kiye söz konusu hedeflere sağlam ve tutarlı adımlarla ilerlemektedir. 2019 geride kalırken gelecek dönem­de gerçekleştirilmesi düşünülen projeler açıklanmaya devam etmektedir. İçinde bulunduğumuz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) gündemi­ni bütçe maratonu oluşturmaktadır. Bu anlamda 22 Kasım 2019’da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının (ETKB) 2020 bütçesi görüşülmüştür. Enerji Bakanı Fatih Dönmez tarafından sunulan bütçe ile Türkiye’de enerji alanında hayata geçirilmesi planlanan projeler açıklanmıştır.

Türkiye’nin enerji talebi sürekli artış göstermek­tedir. Söz konusu talep artışının güvenli ve sürdürüle­bilir bir şekilde karşılanabilmesi ülkenin enerji politi­kasının temel önceliğini oluşturmaktadır. Bu politika çerçevesinde Türkiye’nin genel enerji görünümüne kısaca değinmekte fayda vardır.

Türkiye’de özellikle fosil yakıt alanında dış te­darikçilere olan yüksek oranlı bağımlılığın azaltıl­ması adına yerli ve yenilenebilir enerji politikaları öncelenmektedir. Bu manada 2019’un ilk dokuz aylık periyodunda yerli ve yenilenebilir kaynakların elektrik enerjisi üretimi içerisindeki payları yüzde 64 seviye­sinde gerçekleşmiştir.1 Sadece yenilenebilir enerji ise yüzde 46 gibi bir oranla bahsi geçen alandaki dünya ortalamasının oldukça üzerinde bir seyir izlemiştir..

Etiketler: