Akıllı Şehirler ve Manifesto

AK Parti 31 Ocak'ta yerel seçim manifestosunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan manifestoda ana tema "Gönül Belediyeciliği" olurken toplam on bir başlık altında hedefler ve güçlü bir yerel vizyon ortaya kondu.

AK Parti 31 Ocak’ta yerel seçim manifestosunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan manifestoda ana tema “Gönül Belediyeciliği” olurken toplam on bir başlık altında hedefler ve güçlü bir yerel vizyon ortaya kondu. Böylelikle sosyal belediyecilikten katılımcılığa, şeffaflıktan şehirleşmeye kadar birçok alanda AK Parti kendi siyasi gelenek ve anlayışında yerel yönetimlerin ne anlam ifade ettiğinin ve gelecekte nasıl bir belediyecilik anlayışıyla hareket edeceğinin genel bir çerçevesini çizmiş oldu.

Bu noktada manifestoda en dikkat çekici başlıklardan biri de “Akıllı Şehirler”di. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın manifestoyu açıklarken kullandığı “Teknolojinin imkanlarını şehirlerimizin emrine sokacağız ve Türkiye’yi bu yarışta geri bırakmayacağız” ifadeleri AK Parti’nin bu önemli mesele hakkındaki farkındalığını da gösterdi. Böylece manifesto yerel kurum ve siyasetçilere de yerine getirilmesi elzem bu sorumluluğu seçmene söz vererek hatırlatmış oldu.

Akıllı şehir kavramı

Esas itibarıyla çok da yeni olmayan akıllı şehir kavramı küresel anlamda oldukça somut ve güçlü adımların atıldığı fakat Türkiye’de konunun ehemmiyetinin farkında olunmaması sebebiyle hakkıyla üzerinde durulmayan bir alandır. Kaynakların tüketimi ve teknolojik imkanların oldukça hızlı bir şekilde arttığı dünyada sürdürülebilir yaşam ve kalkınmayı hedef alan akıllı şehirler bu noktada yönetim, eğitim, sağlık, ulaşım, güvenlik gibi birçok alanı da kapsayarak alt ve üstyapılar başta olmak üzere tüm hizmet alanlarını daha bilinçli ve bütüncül hale getirmeyi amaçlamaktadır. Böylelikle kaynakların optimizasyonu sağlanarak nihai gaye olan sürdürülebilir yaşam ve sağlıklı şehirleşmeye ulaşılmak istenmektedir.

Bu noktada teknoloji söz konusu hedeflere ulaşmada en büyük araç haline gelmektedir. Teknolojinin ortaya koyduğu imkanlar kullanılarak bilgi işlem sistemlerinin anlık veri toplaması, işletim altyapılarının önleyici tedbirler alması ve sürdürülebilirliğin kapsayıcı ve etkin hale getirilmesi esas felsefenin de teknoloji temeline dayandığını göstermektedir. Bu sayede teknoloji insanların yaşam standartlarını iyileştiren ve yükselten bir değer haline gelmekte, akıllı şehirler vasıtasıyla bu değer pratiğe dökülebilmektedir.

Akıllı şehirler ve AK Parti’nin yerel yönetim vizyonu

Akıllı şehirlerle ilgili olarak uluslararası kabul görmüş en önemli yaklaşım, “Akıllı Kentler Çarkı”dır (Smart Cities Wheel-SCW). Bu yaklaşıma göre akıllı şehirler akıllı ulaşım, yaşam, yönetişim, çevre, ekonomi ve toplum olmak üzere altı bileşenden oluşmaktadır.

Bu başlıklar incelendiğinde ise akıllı ulaşım, bilgi ve iletişim teknolojileri destekli entegre ulaşım sistemleri aracılığıyla çevre dostu ve özellikle dezavantajlı gruplar için kapsayıcı ulaşım çözümleri getirmeyi amaçlamaktadır. Akıllı yaşam ise günlük hayatın bilgi ve iletişim teknolojileri sayesinde daha kolay, sağlıklı ve güvenilir bir hale gelmesini ifade etmektedir. Yine teknoloji vasıtasıyla sorun ve çözümlerin farklı seviyedeki paydaşlarla etkili bir iletişimle çözüldüğü, açık veri politikalarıyla kamu yönetiminde şeffaflığın ve katılımcı karar alma mekanizmalarının oluşturulması da akıllı yönetişim olarak nitelendirilmektedir. Akıllı çevre ise yenilenebilir enerji, akıllı ve mikro şebekeler, ileri hava kirliliği izleme sistemleri, çevre dostu binalar ve kent planlaması, verimli sokak aydınlatmaları, katı atık ve su yönetimi gibi çözümleri kapsamaktadır. Bilgi-iletişim teknolojileri kullanılarak verimlilik artışı, e-ticaret, ileri üretim ve tedarik sistemleri, akıllı kümelenmeler ve iş ekosistemleriyle yaşayan laboratuvarlar gibi uygulamalar da akıllı ekonomi kapsamında değerlendirilmektedir. Son olarak akıllı toplum ise insanların bilgi ve iletişim teknolojileri kullanma ve üretme becerilerinin geliştirilerek yaratıcılığı ve inovasyonu özendiren kapsayıcı bir toplum oluşturulması amaçlamaktadır.

Bu bileşenlerin neleri ifade ettiği göz önünde bulundurulduğunda AK Parti’nin açıkladığı manifestonun temelde tüm bu alanları kapsadığı görülmektedir. Bu noktada akıllı şehirler açıklanan on bir başlığın da hayata geçirilmesi adına oldukça önemlidir ve Türkiye’deki tüm belediyeler için bir hedef niteliğindedir. AK Parti yerel yöneticilere şehirlerini “akıllı” hale getirerek vatandaşların sosyal ve ekonomik anlamda yaşam kalitelerini yükseltmek ve şehirlerin marka değerini ve rekabet gücünü artırmak adına oldukça güçlü bir vizyon ortaya koymuştur.

Sonuç itibarıyla yerel yönetimler artık değişen yaşam şartları ve gelişen teknoloji doğrultusunda beklentileri şekillenen yeni seçmen sosyolojisine hizmet etmek durumundadır. AK Parti ise 1994’ten bugüne devam eden bir belediyecilik geleneğini sürdürmekle beraber geleceği okuyarak ve dünyadaki yeni belediyecilik kodlarını ve Türkiye’nin kendi beklentilerini göz önünde bulundurarak yeni bir vizyon ortaya koymaktadır. Akıllı şehirler ise yalnızca bir kavram olmaktan öte bir hedef olarak ve nicelik yerine niteliği önceleyen yeni sosyolojik beklentilerin karşılanmasında oldukça kilit bir roldedir.

[Sabah, 9 Şubat 2019]

Etiketler: