SETA > Rapor |
Rapor Türk Yargı Adaletinde Reform Perspektifi ve Politikalar

Rapor: Türk Yargı Adaletinde Reform Perspektifi ve Politikalar

Bu rapor, öncelikle “Yargı Reformu Strateji Belgesi”nin reform perspektifini tahlil etmektedir. Reform perspektifinin dayandırıldığı hukukun üstünlüğü, adil yargılanma hakkı, adalete güven, yargı bağımsızlığı, tarafsızlık, adalete erişim hakkı, hesap verilebilirlik, şeffaflık, memnuniyet ve verimlilik gibi ilke ve değerler üzerinden belgenin çözümlemesi yapılmıştır. Türkiye’nin yargı adaleti alanında üçüncü reform stratejilerini içeren bu belgede yer verilen temel amaçlar, somut hedefler ve faaliyetlerin kapsamı ve içeriği irdelenmiştir.

Paylaş
Dosyayı İndir

Yargı Reformu Strateji Belgesi hukukun üstünlüğü ilkesi doğrultusunda Türk adalet sisteminin demokratikleşme iradesinin bir yansımasıdır. Özellikle yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının geliştirilmesi noktasında somut reform politikaları öngören belge performans ve hesap verebilirlik gibi ilkeler üzerinden yargısal düzenin kamusal denetime açılmasını ve şeffaflaşmasını hedeflemektedir. Belge yargısal adaletin gecikmeksizin makul sürede ve adil yargılanma hakkının bütün kavramsal boyutlarıyla tecelli etmesi ile yargıya olan güvenin tesis edilebileceğini öngörmektedir.

Demokratik siyasal sistemin ve sürdürülebilir ekonomik gelişmenin temel güvencesi olan bağımsız ve tarafsız yargının gerekliliği fikrinden hareketle bu belge adil yargılanma hakkının tüm unsurları ve süreçleriyle tahkimini gerçekleştirebilecek bir yargı adaleti öngörüsüne sahiptir. Bu öngörü doğrultusunda belge, reform perspektifini sürdürme iradesini ölçülebilir hedefler ve faaliyetler üzerinden ortaya koymuştur. Bu belge 2017’de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini benimseyen Türkiye’nin demokratik sistemsel dönüşümü açısından kurucu ve denetleyici bir unsur olan yargısal adaletin güçlendirilmesini temel felsefe olarak benimsemiştir. Kapsamı yönüyle belge insan kaynaklarından adalete erişim ve yargılamaların etkinliğine kadar bir bütün olarak yargı adaletini bir reform stratejisi üzerinden yapılandırarak sunmuştur. Bundan sonraki reform süreci için de bu belge kılavuz bir metin niteliğindedir..