Analiz: Türkiye’nin Yabancı Dil Öğretimiyle İmtihanı: Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Bu çalışmada Tu¨rkiye'de yabancı dil öğretiminin mevcut durumu analiz edilmiş ve bunu geliştirmek adına çeşitli öneriler sunulmuştur.

Dünyada pek çok ülkede yabancı dil öğretimine büyük bir önem verilmektedir. Türkiye’de yabancı dil bilmek bir zamanlar sadece elit zümreye has bir saygınlık göstergesiyken, günümüzde eğitim programlarında temel zorunlu derslerden biri haline getirilmiştir. Türk eğitim sistemindeki eğitim programlarında yabancı dil derslerine çok uzun zaman önce yer verilmeye başlanmış, zaman içerisinde değişen ihtiyaçlara ve taleplere cevap verebilmek için yabancı dil eğitim programlarında nicelik ve nitelik açısından çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Ancak eğitim programlarında yapılan değişikliklere rağmen Türkiye’nin yabancı dil öğretiminde başarılı olduğu söylenemez. Hem uluslararası yabancı dil yeterliği sıralamalarında, hem de ulusal sınavlarda yabancı dil öğretimindeki başarısızlık açık bir biçimde görülmektedir.

Türkiye’de yabancı dil öğretiminde açıkça ortada duran başarısızlığın sebebini tek bir etmene bağlamak doğru olmaz. Birbirini etkileyen ve birbirinden etkilenen pek çok unsur yabancı dil öğretimi sorununa çeşitli şekillerde katkıda bulunmaktadır. Türkiye’de geniş bağlamda öğretmen yetiştirmeyle ilgili yetersizlikler ve yabancı dil öğretmenlerinin yetiştirilme sürecine has sorunlar, yabancı dil öğretmenlerinin yeterliklerinin KPSS ve ÖABT gibi alanın doğasına uygun olmayan çoktan seçmeli sınavlarla belirlenmeye çalışılması, kalabalık sınıflar ve donanım yetersizliği gibi fiziksel şartlarla ilgili sorunlar, eğitim materyallerinin nitelik sorunları, yabancı dil öğretimiyle ilgili ortak bir öğretim yöntemi ve felsefesinin benimsenmemesi ve yabancı dil öğretim sürecinin denetlenmemesi gibi unsurların yabancı dil öğretiminde Türkiye’nin sınıfta kalmasına sebep olduğu söylenebilir.

Türkiye’de yabancı dil öğretimi sorununun çözülmesi için tekil çözüm yollarına başvurmak yanlış bir strateji olacaktır. Soruna kaynaklık eden unsurların bir arada ele alınıp çözülmesi gerekmektedir. Bu amaçla öğretmenlerin hizmet öncesinde yetiştirilme ve istihdam edilme süreçlerinde bir dizi iyileştirme yapılmalıdır. Okullardaki yabancı dil öğretimini zorlaştıran fiziksel yetersizlikler giderilmeli, yabancı dil öğretim materyalleri alan uzmanları tarafından geliştirilmeli, yabancı dil öğretimiyle ilgili ortak bir felsefe oluşturulmalı ve yabancı dil öğretmenleri destekleyici ve geliştirici bir anlayışla denetlenmelidir.

 

Etiketler: