Siyasi Partilerin Finansmanı

Siyasi Partilerin Finansmanı

Analiz, siyasi partilerin finansmanı konusunda, Batı demokrasileri ve Türkiye'deki uygulamaları inceleyerek, sorun alanlarını tespit etmeyi çözümler sunmayı amaçlıyor.

Siyasi partilerin demokratik siyasal sistemlerin vazgeçilmez unsurları olduğu yolundaki evrensel kabul, 1961 ve 1982 Anayasalarında da vurgulanmaktadır. Ancak siyasi partilerin finansmanı sorunu, dönemsel olarak çeşitli sebeplerle gündeme gelişler dışında, akademik alanda da siyasi alanda da yeterince ilgi görmemektedir. Oysa ki siyasi partilerin varlığı kadar finansmanı ve mali denetimi de demokratik sistemin sağlıklı işleyişi açısından önemlidir. Özellikle seçimlerin adil ve eşit rekabet koşullarında yürütülmesi ve siyasete olan güvenin artırılması doğrudan finansman sorunu ile ilgilidir.

Finansman sorunu devlet yardımı, gelir ve giderlere ilişkin sınırlamalar ve düzenlemeler ile mali denetim olarak üç başlıkta ele alınmaktadır. Bu çalışmada bu üç sorun alanı öncelikle Batı demokrasilerinde incelenmiş, oradaki düzenlemeler ve uygulamalar değerlendirilmiştir. Sonrasında ise Türkiye’de bu konulara ilişkin Anayasal ve yasal düzenlemeler ve uygulamalar gözden geçirilmiş, tartışmalı ve sorunlu alanlar tespit edilmeye çalışılmıştır. Sonuç kısmında karşılaştırmalı örneklerden de yararlanarak, seçimlerin adil koşullarda yürütülmesi, yolsuzlukların önlenmesi, şeffaflık, hesap verebilirlik ve siyasete güvenin artırılması ilkeleri doğrultusunda öneriler getirilmiştir.

Etiketler: