SETA > Rapor |
Rapor Sırbistan Siyasetini Anlama Kılavuzu

Rapor: Sırbistan Siyasetini Anlama Kılavuzu

Rapor, Sırbistan'daki güncel siyasetin ülkemizde daha iyi anlaşılmasına ve bu ülkeye ilişkin bundan sonra yürütülecek çalışmalara katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Türkiye ile Balkan ülkeleri arasında gerek hükümetler, gerekse toplumlar arası ilişkilerin derinleştiği günümüzde başta siyasi karar alıcılar, diplomatlar, işadamları ve STK’lar olmak üzere Türkiye’de Balkanlara bir sebeple ilgi duyan herkesin bölge ülkelerindeki siyasi yapı ve aktörleri iyi tanımalarına ihtiyaç bulunmaktadır. Zira Yunanistan hariç çok partili hayata 1990’lı yılların başında geçen ve demokratikleşme, liberalleşme ve Avrupalılaşma süreçleri halen devam etmekte olan bu ülkelerde siyasi yapı ve aktörlerin etki ve nüfuzu yalnızca siyaset dairesiyle sınırlı kalmamakta, ekonomik ve sosyal hayatın hemen hemen her alanına yansımaktadır. Bu bakımdan, Balkanlar ile ilgili herhangi bir alanda bir proje veya çalışmaya girişmeden evvel bu konularda en azından temel bilgilere sahip olmak esastır. Keza, ülkelerdeki siyasi gelişmeleri yorumlayabilmek ve geleceğe dair isabetli öngörülerde bulunabilmek için siyasi aktörlerin pozisyonları ile aralarındaki fikir ve çıkar çatışmalarının iyi anlaşılması gerekir.

Balkanların Orta Avrupa’ya açılan kapısı ve birçok bakımdan önemli bir ülkesi olan Sırbistan’ın ele alındığı bu ciltte, ülkenin siyasi yapısı ve siyasi aktörleri ile beraber, siyaseti doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen dini-etnik unsurlar, medya ve iş çevreleri hakkında bilgiler yer almaktadır. Soğuk Savaş’ın bitmesiyle çok partili hayata geçen, fakat Komünist düzenin 1990’lar boyunca etkisini güçlü bir şekilde hissettirdiği Sırbistan, Miloševic’in yönetimden uzaklaştırıldığı 2000 yılından bu yana köklü bir dönüşüm süreci içerisindedir. Bu dönüşüm, ülkedeki siyasi hayatın da oldukça hızlı ve dinamik bir biçimde ilerlediği anlamına gelmektedir. Hazırlamış olduğumuz bu kitap, Sırbistan’daki güncel siyasetin ülkemizde daha iyi anlaşılmasına ve bu ülkeye ilişkin bundan sonra yürütülecek çalışmalara katkı sağlamayı amaçlamaktadır.