Rapor: Küresel Denklemde Türkiye’nin Enerji Güvenliği

Bu rapor güncel küresel enerji görünümüne dair genel bir değerlendirme sunmakta ve enerji alt sektörlerinde ve sektörü doğrudan ilgilendiren konularda Türkiye’nin enerji güvenliği ile ilgili son durumu incelemektedir.

Türkiye sadece önemli bir enerji ithalatçısı olması bakımından değil aynı zamanda tüketici ve üretici ülkeler arasındaki eşsiz konumu nedeniyle de enerji güvenliği politikalarını gündemin üst sıralarında tutmak zorunda olan bir ülkedir. Bu nedenle enerji ile ilgili tüm alt sektörlerde ve verimlilik, çevre, jeopolitik sorunlar gibi ilgili konularda kapsamlı ve nitelikli çalışma sayısının artırılması Türkiye’nin orta ve uzun vadeli hedeflerinin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır.

Bu rapor öncelikle güncel küresel enerji görünümüne dair genel bir değerlendirme sunmakta ve ardından petrol, doğal gaz, kömür, nükleer, elektrik, yenilenebilir enerji gibi enerji alt sektörlerinde ve verimlilik, AR-GE faaliyetleri, çevre sorunları, jeopolitik kriz alanları gibi söz konusu sektörü doğrudan ilgilendiren konularda Türkiye’nin enerji güvenliği ile ilgili son durumu incelemektedir. Doğal gaz sektöründeki bölgesel ve küresel jeopolitik sorun alanları, LNG ve kaya gazı teknolojileri ile ilgili gelişmeler ve Türkiye’nin doğal gaz dağıtım merkezi ya da geçiş ülkesi olma hedefleri de çalışmada ele alınmaktadır.

Ayrıca çevre güvenliği konusunda enerji verimliliği çabaları, fosil yakıt kullanımının azaltılması, yenilenebilir ve nükleer enerji üretiminin teşviki, kalkınma planları, uluslararası hukuki ve diplomatik engeller, jeopolitik sorunlar konusunda üretici, tüketici ülkeler ve geçiş ülkeleri arasında yaşanan gerilimler, küresel güçlerin bölgesel hegemonya arayışları, dünya nüfusunun üçte birinde enerjiye erişimin son derece sınırlı olması, küresel makroekonomik koşullar, teknolojik gelişmeler ve yatırım ortamı değerlendirilmekte büyük üreticilerin piyasa giriş çıkışı incelenmektedir.

Etiketler: