SETA > Perspektif |
Perspektif Brexit Birleşik Krallık Avrupa Birliği'nden Ayrılıyor mu

Perspektif: Brexit | Birleşik Krallık Avrupa Birliği'nden Ayrılıyor mu?

Ayrılık taraftarları ve karşıtlarının temel argümanları nedir? Cameron hükümeti Avrupa Birliği’nden ne talep etti? Anketler ne söylüyor? Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılmasının muhtemel sonuçları ne olur?

23 Haziran 2016 tarihinde Avrupa siyasetinin en ki­lit oyun kurucularından biri olan ancak Avrupa Bir­liği’ne (AB) üye olduğu günden itibaren gerek ortak para birimi avroyu kullanmayarak gerekse Schengen dışında kalarak “misafir üye” olarak nitelendirilen Birleşik Krallık’ta1 AB üyeliğine devam edip etmeme referandumu yapılacak. Bu süreç İngilizce Britain (Britanya) ve exit (çıkış) sözcüklerinin kısaltılması olan “Brexit” şeklinde adlandırılmaktadır. 23 Hazi­ran’daki referandumda oy kullanacak olan kayıtlı yak­laşık 45 milyon seçmen, “Birleşik Krallık AB üyesi olarak kalmalı mı, üyelikten ayrılmalı mı?” sorusuna cevap verecek. Üyeliğin sonlandırılması taraftarları­nın bu referandumdaki temel amacı, Lizbon Anlaş­ması’nın 50. maddesi2 dahilinde 1973’te katıldıkları AB (o zamanki adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu) üyeliğine son vererek geçmişte Brüksel’e devredilen yetkilerin tamamını geri almaktır.

2014 yılında İskoçya’nın bağımsızlık referandu­mu sonrasında Birleşik Krallık siyasi tarihi açısından önemli ekonomik, toplumsal ve siyasi sonuçları be­raberinde getirecek olan bu referandum, sadece İn­giltere’yi değil aynı zamanda temeli 1950’lerde atılan büyük Avrupa projesinin geleceğini de doğrudan etki­leyecektir. Çünkü topluluk içerisinde “hükümetler-a­rasıcılık (inter-governmentalism) ve ulus-üstücülük (supranationalism)” tartışmasının tekrar alevlenmesi, entegrasyon sürecinde atılması düşünülen yeni adım­lar için büyük bir engel teşkil edecektir. Ayrıca David Cameron her ne kadar 2015 seçimleri sonrasında tek başına iktidar olmayı başarsa da yakın zamanda orta­ya çıkan Panama Belgeleri ve ülkede göçmenlere karşı artan ırkçı söylemler kendisinin ve partisinin popüla­ritesini giderek zayıflatmaktadır. Cameron hükümeti­nin AB üyeliğini uzun süredir iç ve dış politika yapı­mında bir araç olarak kullanmasından ötürü üyeliğin sonlandırılmasına yönelik bir karar çıkması hükümet aleyhine yeni bir başarısızlık olarak lanse edilecektir.

Bu yazı AB’den ayrılmak isteyen ve buna karşı olan tarafların temel argümanlarını, Cameron hü­kümetinin AB’den taleplerini, yakın dönemde yapı­lan anketlerin sonuçlarını ve referandumun Birleşik Krallık, AB ve üçüncü ülkeler için muhtemel yansı­malarını incelemektedir..