SETA > Eğitim ve Sosyal Politikalar |
Perspektif PISA 2018 Sonuçları Nasıl Okunmalıdır

Perspektif: PISA 2018 Sonuçları Nasıl Okunmalıdır?

PISA 2018 matematik, fen ve okuma becerilerinde Türkiye nasıl bir performans sergilemiştir? Geçmiş yıllarla kıyaslandığında Türkiye nasıl bir ivme yakalamıştır? PISA 2018 sonuçları Türkiye’de bölgeler ve okullar arası farka ilişkin neler söylemektedir?

Paylaş
Dosyayı İndir

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından 2000’den itibaren üç yılda bir gerçekleşti­rilen Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) araştırmasının sonuçları yayımlanmıştır. PISA 15 yaş grubundaki öğrencilerin okuma, matematik ve fen alanlarında elde ettikleri bilgi ve becerilerin gerçek yaşam ortamlarında kullanılmasını küresel ölçekte kı­yaslamakta ve katılımcı ülkelerin temel eğitim durum­larına dair önemli veriler paylaşmaktadır. Ayrıca PISA sadece üç alandaki becerileri ölçmemekte aynı zaman­da öğrencilerin motivasyonları, kendileri hakkındaki görüşleri, öğrenme biçimleri, okul ortamları ve ailele­riyle ilgili veriler de toplayarak öğrencilerin sosyoeko­nomik ve kültürel durumları ve bu durumun başarıları üzerindeki etkisine dair değerli bilgiler sunmaktadır.

PISA 2018 raporunun yayımlanmasıyla eş zaman­lı bir şekilde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan “PISA 2018 Türkiye Ön Raporu” kamuo­yuyla paylaşılmıştır.1 Raporda Türkiye’nin PISA’da gös­terdiği performansa ilişkin veriler geçmiş yıllarla muka­yeseli olarak sunulmuştur...